XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
Tổng
00             1             1                     2
01   1               1                             2
02       2       1   1       1                     5
03       1   1     2               1               5
04           1   1       1                 1   1   5
05                               1 1             1 3
06               2   1     1   1             1   1 7
07             1 1       2 1   1 1           1     8
08                             1 1         1       3
09                                     1         1 2
10                     1 1           1             3
11 1   1 1                                         3
12 1 1                             1         1   1 5
13       1 1                 1                     3
14 1           1                             1     3
15               1             1       1 1       1 5
16             1       1   1 1   1   1     1     1 8
17         1                           1   2 1     5
18   1         3       2                 1 1       8
19     1                       1               1   3
20           1       1     1                       3
21               1         1               1       3
22           1                                 1   2
23       1               2 1 1 1               1   7
24                           1                     1
25                               1                 1
26             1                           1       2
27                     2                   1 1 1 1 6
28     1         1                           1     3
29 1   1           1                               3
30       1           1                             2
31                   1                 1           2
32           1     1               1               3
33         1       1                     1         3
34                       1 1                       2
35                 1   1                 1     1   4
36                       1 1   1   1   1           5
37                                                 0
38   1       1                 1   1         1   1 6
39               1                       1         2
40               1 1               1               3
41                                         1     1 2
42         1                     1             1   3
43   2   1         1   1 1       1                 7
44                 1                               1
45     2   1       1       1                       5
46               1                               2 3
47             1             1                     2
48 1             1     1                   1   1   5
49                   1     1         1     1       4
50 1           1                       1   1       4
51         1     2               1               1 5
52   2             1 1 1       1       2         1 9
53                                   1             1
54 1     1   1               1 1         1 1     1 8
55 1           1               1 1 1 1   1     1   8
56 1 1       1           2 1                       6
57     1         1       1         2               5
58                                 2 1   1         4
59   1 1 1                           1             4
60 1     1                   1                     3
61 2                                     1         3
62                   1   1 1 1       2     1       7
63     1 1 1 1     1 1     1                       7
64         1         1               1 1 1 1 1     7
65           1 1     1       1               1 1   6
66       1 2 1                     1   1           6
67 1     1     1                       1   1       5
68 1         1                 2 1 1   2 2   1     11
69     1               1       2         1   1     6
70       1 1                 1               1     4
71   1       1               1           1         4
72                     1           1   1           3
73                 1 1 1               1       2   6
74       1             1 1                         3
75           1             1                       2
76   1     1                     1   2             5
77           1         1                       1   3
78     1   1           1 1             1           5
79   1 2     1               1       1       1     7
80       1 1     1           2                   1 6
81                           1       1 1 2       1 6
82 1       1       1   1                           4
83                       1 1                     2 4
84                   1     1     1                 3
85             1       1                       1   3
86   1 1         1               1                 4
87         1   1         1       1   1         1   6
88   1               1       1       1       1 1   6
89                               2 1     1   1     5
90           1                   1       1     2   5
91   1 1                             1             3
92 2       1 1 2   1       1   1                   9
93     1   1       1               1   1     1     6
94   1               1         1 1           1     5
95 1     1     1   1 1                             5
96                   1         1   1               3
97     1                   1                       2
98   1 1         1                   1     1       5
99                 1     1                         2

Tin tức XSDT