XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
24
-
4
25
-
4
26
-
4
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
Tổng
00     1       1         1 1         1 1 1         7
01   1 2           2             1   1 1 1     1   10
02   1           1       1       1       1 1       6
03                                                 0
04   1               1 1                 1     1   5
05   1       2                   1           1     5
06     1                   1       1 2     1     1 7
07 1         1 1     1 1   1             1 1       8
08               1         1     1 1   1 2 1 1     9
09   1             1           1             2   1 6
10 2   1     2   1       1       1   1 1         1 11
11     1 1           1 1 1       1 1           2 1 10
12 1                           1 1         1       4
13         1           1       1     1         2   6
14                                   1 1   1       3
15                 1           1       1   2     1 6
16   1 1 1 2 1                             1     1 8
17 2 1 1   1   1         1                     1   8
18     1     1     1 2     1 1 3     1 2 1     1 1 16
19       1 1             1         1   1           5
20             1 1     1         1                 4
21     1       1           1                       3
22   1               1         1     1 1 1 1       7
23 1       1 1         1 2                         6
24 1         1                         1     2     5
25       1               1               1       1 4
26         1                         1             2
27               1         1                       2
28       1 1           1 1         1   1 1         7
29   1             1 1                           1 4
30       1                               1   2     4
31   1 2     1 2                     2       1     9
32       1   2 1   1                               5
33   2     1       1                             1 5
34 2   1       1                           1 1   1 7
35     1 1 1       1     1 1 1       1   1 1       10
36 1         2   1   1 1             1         1   8
37   1     1   2             1           1         6
38       1     1       1 1     1   1 1         1 2 10
39         1   1                           1     1 4
40     1 1   1     1           1     1   1         7
41 1   1   1           1 2     1 2 1   1   1 1     13
42   1                       1         1       2   5
43     1             1 1   1 1   1                 6
44                         1                     2 3
45 1       1   1 1             2 1   1             8
46 1   1         1     1 1   1   1 1   1     2     11
47                 1 3 1   1 1   2   2     1       12
48   1 1       1 1                         2   2 1 9
49                 2       1     1           1     5
50 1     1 1 1       1 1 1   1   2 1         1     12
51   1   1     1             1     2               6
52       2                       2   1             5
53 1 1     1 1           1             1           6
54             1 1     1   1   1     1         1   7
55                             1   1     1 1 2     6
56                           1             1       2
57                             1   2             1 4
58     1 2           1 1       1     1 1   1     2 11
59                         1                       1
60       1     1                   1   1   1   1   6
61 1                 1 1 1   2                     6
62         1 2             1     2                 6
63                           4 1 1 1               7
64     1 1 1 1 1     1 1 1                         8
65                 1 1       2     1 1 1     2     9
66   1   1 1 2   1                     2 1   1     10
67 1                 1 1 1         1         1 1   7
68                 2     1 1   1   1         1 1   8
69   1           3 1   1     1                     7
70 3   1 1 1     1   1     1                 1     10
71     1   1           1 2 1     2         1   1   10
72   1 1 1         1 1 1                   1 1     8
73               1                       1         2
74   1 1     1             1                   1   5
75 1           1     2 1   2         1   1         9
76 1           1   1     1     1   1 1 1 1     1   10
77               1   2 1     1   1       1     1   8
78       1     1   1           1   1       1       6
79                       1 1           1         1 4
80           1   1             2           1     1 6
81         1     3     1                     1   1 7
82         1           1 1                     2   5
83     1   1     1           1 1       2           7
84                   1       1             1       3
85             1 1 1           1 1       1         6
86         1 1           1               1 1   1   6
87             1                                 1 2
88   1   1             1                 1       1 5
89       1                         1   1           3
90   1 1         1 1         1         1       1   7
91 1           1 1         2       1         1 1 1 9
92 1           1             1     1 1             5
93                 1 1                       1     3
94 2     1 1 2 1 1         1         1             10
95   1   1 1       1       1 1     2     1       1 10
96   1                     1                       2
97                 1         1 1   1     1         5
98   2   1       1 2 1       1 1                   9
99                                       1         1

Tin tức XSMB