XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
30
-
10
31
-
10
1
-
11
2
-
11
3
-
11
4
-
11
5
-
11
6
-
11
7
-
11
8
-
11
9
-
11
10
-
11
11
-
11
12
-
11
13
-
11
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
Tổng
00             1         1 1 1   1   1   1         7
01   1               1           2     1         2 7
02         1   1 1     1       1         1         6
03             1 1               1       1 1       5
04     2   1     1   2 1   1               1       9
05               1 1 1       2     1 2     1       9
06   1                   1           1   2   1 1   7
07 1   1     3               1     1       1       8
08               1                         1 1   1 4
09             1       1     1                     3
10     1 2   1 1 1 1   1 1             2 1     3   15
11 1   1     1   1 2     1   1                     8
12 1       1               1 1 1 1   1     2       9
13       1         1   1   1     1       1   1     7
14         1 1                   1           1     4
15   1                         1   1   1     1 3   8
16           1                   2   1     1 1 1   7
17                                     1 1         2
18 1                   1   1                 1     4
19                     2 1 1 1     1           1   7
20     1             1     1   1 1                 5
21   1           1     1 1   1       1 1     2     9
22     1   1               1       1       1       5
23   1                 1     1   1     1           5
24   1     2 1       1     2           1           8
25     1 1             1                           3
26   1                     1       1       2     2 7
27 1     1   2                 1 1 3               9
28 1       1     1 1             1     1   1     1 8
29               1             1     1 1 1     1   6
30 1     2             1     1 1   1 2   1 1   1   12
31     2 1   1 1   1             1 1             1 9
32     1         1     1 2           1 1           7
33       1           1 1       1     1       1   1 7
34             1           1     1 1         1 1   6
35   1       1       2           1                 5
36       1                                       1 2
37               1     1     1   1   1 1           6
38       1     1     1                           1 4
39   1     1         1                           1 4
40     1                   1     2       1         5
41 1 1       1     1             1       1   1     7
42 2     1           1                 1   2       7
43             2   1                         1 1   5
44 1       1           2     2 1       1 1   1     10
45           1       1         1                   3
46                   1       1     1 2 2           7
47 1 1 1 2 1 2 1       1   1   1   1           1 1 15
48           1             1   1                   3
49     1           1     1 1 1                     5
50     2 1 2   1                 1         1       8
51 1               1 1                             3
52     1   1   1       1                           4
53 2               1   1 1               1         6
54     1     1   1     1                           4
55 2     1         1               2     1         7
56         1         1 1   1         1 1   1       7
57 1     1   1               1   1     1           6
58   1 1         1             1                   4
59               1                 1 1             3
60 2     1           1   1     1     1   2     1   10
61   1   1 1     1 1       2 1         1         1 10
62   1   1       1   1 1       1       1     1   1 9
63 1 1           1       2   1 1       1       1   9
64 1           1           1                   1   4
65   2       1     1           1         1         6
66       2     1         1   2         1   1 2   1 11
67     1   1           1 1                   1     5
68                         1         2         1 1 5
69         1   1                 1       1     1 1 6
70                       1     2               1   4
71       1   1       2   1   1 2   1         3     12
72   1       1   1 2 2   1 1 1     1   1           12
73 1                               1     1   2 2   7
74         1               1         1             3
75             1   1     1         1           1   5
76   1     1   1 1 2   1 1       1                 9
77     2                             1   1     1   5
78         2       1     1 1                       5
79 1 1   1 1       2                           1   7
80   1     1     1 1   1                         1 6
81                       1         1     1     1   4
82                         1         1   1 2     1 6
83           1   3             1     1         1   7
84     2 1               1     1       1   1 1   1 9
85     1       1     1                             3
86           1     2   1                   1       5
87 1       1   1 1       1             1   1       7
88 1           2             2 2                   7
89     1       2 1                       1   1     6
90             2     2           1   1     1 1     8
91       1 1             1     1                 1 5
92               1 1             1     2 1 1     1 8
93   1                     1 1     1             3 7
94   1 1     1                     1               4
95                       1   1     1 2             5
96   1   1   1       1   1               1   1   1 8
97   2       1 1                   2       1       7
98   1                     1             1       1 4
99 1       1         1         1 1         1       6

Tin tức XSMB